Kwaliteit en veiligheid bij Medinova

Meten is weten in de Medinova klinieken

Medinova meet al sinds jaar en dag de gebruikelijke kwaliteitsaspecten omtrent operaties zoals complicaties, (bijna)incidenten en heroperaties. Deze uitkomsten worden maandelijks geëvalueerd en waar mogelijk proberen wij verbeteringen door te voeren. Naast dat wij zelf meten hoe de kwaliteit van de behandeling is geweest, zijn wij ook geïnteresseerd in uw ervaringen.

Daarom is Medinova, als één van de eerste klinieken, gestart met PROM’s (Patient Reported Outcome Measure). Lees meer over PROMs »

Naast deze PROM’s vragenlijsten ontvangt u ook een patiëntenenquête. Voor Medinova zijn de resultaten zeer waardevol om onze zorg te blijven verbeteren. 

Jaarlijks legt Medinova verantwoording af aan externe partijen via het Kwaliteitsjaarverslag. In dit verslag worden de resultaten van het afgelopen kalenderjaar beschreven. Het verslag komt jaarlijks op 1 juni uit en wordt op deze website gepubliceerd. 

Veiligheid in de Medinova klinieken

Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is in het kader van het landelijk veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ontworpen. Hiermee laten de Medinova klinieken zien dat ze niet alleen de hoogste kwaliteit maar ook de veilige zorg leveren.

Wanneer u geopereerd wordt in één van de Medinova klinieken zult u veel merken van de eisen omtrent veiligheid. Op verschillende momenten zal er gevraagd worden naar uw naam en geboortedatum, welke operatie er uit gevoerd gaat worden, welke kant er geopereerd gaat worden, etc. etc. Dat is niet omdat de medewerker die het u vraagt niet op de hoogte is, maar het zijn allemaal controlemomenten. Hiermee waarborgen we dat de juiste patiënt op de juiste wijze wordt geopereerd. Dit is slechts één voorbeeld van alle veiligheidseisen die de klinieken zich hebben opgelegd. Veiligheid voor alles!

Klachten en incidenten

Wegwijzer bij klachten

Bent u niet tevreden over de verleende zorg of bejegening bij Medinova? Dan willen wij daar graag samen met u een oplossing voor vinden.

Hoe verloopt de procedure:
Wanneer is een klacht een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken bij Medinova, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de bejegening door onze medewerkers, de medische behandeling of de informatievoorziening. Ook kan de klacht gaan over zaken zoals wachttijden, privacy of de ruimte waarin u verbleef.

De eerste stap
De eerste stap die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft, is dit bespreken met de betreffende persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het gewenste effect heeft of dat u de klacht niet met deze persoon (personen) wilt bespreken. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Medinova.

De klachtenregeling van Orthopedium
Medinova beschikt over een klachtenregeling zoals in de Wet WKKGZ is voorgeschreven. Deze regeling zorgt ervoor dat op professionele wijze aandacht wordt besteed aan uw klacht. De oorzaken van de klachten worden geïnventariseerd en geregistreerd. Dit kan bijdragen aan verbetering van de zorg van Medinova. 

Medinova biedt de volgend mogelijkheden om klachten op te lossen:
• Bemiddeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris
• Formele schriftelijke klachtbehandeling door de instelling

De klachtenfunctionaris
In situaties waarbij twee partijen het niet eens kunnen worden, kan de klachtenfunctionaris gevraagd worden te bemiddelen. Hiermee wordt geprobeerd een oplossing te vinden en het vertrouwen te herstellen. De klacht, die afkomstig moet zijn van de patiënt of namens de patiënt, kan per brief, per email of via het  digitale klachtenformulier in te vullen bij de klachtenfunctionaris worden ingediend.

Correspondentieadres bij klachten

De standplaats van de klachtenfunctionaris is Kliniek Orthopedium in Delft.

Postadres:
Kliniek Orthopedium
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Olof Palmestraat 20
2616 LS Delft

E-mailadres:klachten@orthopedium.nl

De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op te nemen. Met u kan dan overlegd worden op welke wijze u uw klacht wilt laten behandelen, door middel van bemiddeling of een formele schriftelijke reactie. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Geschillencommissie Zorg
Mocht u na de formele klachtbehandeling door middel van een schriftelijke reactie van de instelling niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.
Heeft u schade geleden en verwijt u dat de instelling dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot schadevergoeding bij de directie van Medinova. De klachtenfunctionaris kan u over deze procedure informatie en advies geven.

Geheimhouding en privacy
Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisnemen. Deze verplichting geldt ook voor de klachtenfunctionaris. U kunt erop rekenen dat de gegevens over u en uw klacht strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenregistratie
De klachtenfunctionaris houdt een register bij van de binnengekomen klachten en brengt hierover verslag uit aan de directie van Medinova. Ook hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy.

Instanties buiten Medinova
U kunt zich altijd met uw klacht wenden tot externe personen en/of instanties buiten Medinova.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680, 3500 GR Utrecht

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250, 3500 GG Utrecht

Het Juridisch Loket
Bel 0900 – 8020 of kijk op juridischloket.nl voor adressen bij u in de buurt

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LP)
Postbus 9101, 3506 GC Utrecht

Regionale Tuchtcolleges
Kijk voor de adressen op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Lees hier Klachtenregeling Clienten NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis) 

Lees hier Regelement Klachtenfunctionaris NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis)

Wat doe ik in geval van een medische fout?

Wanneer u meent dat u schade heeft opgelopen door een medische fout, kan uw claim worden ingediend bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Medinova. Medinova is hiervoor verzekerd bij VVAA. Deze procedure kan gestart worden in overleg met de klachtenfunctionaris. Aangezien dit vaak een langdurige en complexe procedure is, adviseren wij u om gebruik te maken van uw rechtsbijstandsverzekering of een letselschadeadvocaat.

Privacy Regeling

Rechten en plichten van de patiënt

De onderlinge relatie tussen patiënt en hulpverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Medinova voldoet geheel aan deze wetgeving en dit document geeft hier meer informatie over.

Recht op informatie

De arts is verplicht u te informeren over de behandeling. Dit houdt in dat de arts u in ieder geval over het onderstaande duidelijke informatie moet geven:

 • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;
 • de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn;
 • alternatieve behandelingen of onderzoeken;
 • uw gezondheidssituatie en vooruitzichten in het kader hiervan.

Als iets niet duidelijk is, is het belangrijk dat u dit aan de arts aangeeft, zodat hij verduidelijking kan geven. Op basis van de informatie die u krijgt, bepaalt u namelijk of u toestemming geeft voor de behandeling of het onderzoek.

Recht op niet weten

U kan er ook voor kiezen om geen informatie te krijgen. Uw arts zal u dan niet informeren, mits dit niet schadelijk is voor uzelf of anderen.

Toestemming

De arts moet altijd uw toestemming vragen voor een ingrijpende behandeling anders kan deze behandeling niet uitgevoerd worden. Dit geldt echter niet voor acute situaties, dan mag wel zonder uw toestemming gehandeld worden.

Second opinion

U kunt altijd een second opinion vragen bij een andere arts. In principe neemt deze de behandeling niet over. Vraag wel altijd na bij uw zorgverzekeraar of zij een second opinion vergoeden, dit is namelijk niet altijd het geval.

Vastleggen van gegevens in medisch dossier

Voor uw behandeling legt uw behandelend arts een medisch dossier aan. Indien u wordt opgenomen, wordt bovendien een verpleegkundig dossier gemaakt. Na uw ontslag wordt dit dossier toegevoegd aan het dossier van uw behandelend arts. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor  een goede hulpverlening worden vastgelegd, zoals persoonsgegevens en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden in het dossier de gegevens opgenomen die uw arts bijvoorbeeld van uw huisarts heeft gekregen in het kader van de verwijzing. Wanneer uw behandelend arts u doorverwijst naar een arts buiten Medinova, worden uw gegevens aan deze arts verstrekt. Tevens worden uw gegevens na ontslag, aan de huisarts verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie;
 • uw gegevens worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven;
 • uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering binnen onze klinieken. Deze gegevens worden altijd anoniem gemaakt.

Zodra uw behandelend arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven dan zal u daarover geïnformeerd worden. Uw toestemming is dan namelijk noodzakelijk, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Uw toestemming is niet nodig wanneer de gegevens anoniem gemaakt zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Medinova draagt zorg dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Dit geldt ook voor digitaal opgeslagen gegevens. Deze zijn beveiligd door middel van inlogcodes en wachtwoorden. 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Te denken valt aan fysiotherapeuten, andere orthopeden, polimedewerkers en orthopedisch consulenten. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

De standaard bewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij u alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen, zoals een prothese. Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kan u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend arts of het Hoofd Polikliniek.

Bij de vernietiging van uw dossier wordt uw privacy gewaarborgd. U kunt ook zelf gebruik maken van het recht om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. U kunt dit verzoek indienen bij het Hoofd Polikliniek. Hij/zij zal dit bespreken met uw behandelend arts. De behandelend arts moet binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor anderen, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Recht op inzage en afschrift

U heeft recht op inzage in uw dossier. Ook kunt u, tegen een vergoeding, een kopie krijgen van uw dossier. Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen bij het Hoofd Polikliniek. Aan dit verzoek moeten wij binnen 4 weken voldoen.

Recht op correctie en aanpassing

Indien u het niet eens bent met de gegevens in uw dossier, kunt u aan uw behandelend arts of het Hoofd Polikliniek vragen deze te corrigeren. Uw arts is echter niet verplicht om de gegevens aan te passen. In dat geval kunt u een door u afgegeven verklaring op laten nemen in het dossier. Tevens kunt u vragen bepaalde gegevens te laten afschermen voor anderen. Binnen 4 weken ontvangt u bericht of aan uw verzoek wordt voldaan.

Afspraak op de polikliniek

Om te zorgen dat alle gegevens die patiënten verstrekken vertrouwelijk blijven, vragen wij u om bij de balie achter de witte streep te wachten. Tijdens het consult met de arts worden vertrouwelijke gegevens verstrekt. Ook kan het voorkomen dat u zich moet uitkleden voor een onderzoek. De medewerkers van Medinova zorgen er zoveel mogelijk voor dat anderen dit niet zien of horen.

Plichten patiënt

Sinds 2009 is het bij wet verplicht om van alle patiënten de identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs en het BSN. Het is daarom noodzakelijk dat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Ook heeft u als patiënt de plicht om uw arts de juiste informatie te verstrekken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden en, indien gewenst, de juiste behandeling ingezet kan worden. Verder wordt er van u verwacht dat u de adviezen van uw arts omtrent de behandeling zo veel mogelijk opvolgt. Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar bent u tevens verplicht om voor elke nieuwe klacht een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij ons in te leveren.

Rechten hulpverlener

Uw behandeld arts heeft het recht zijn eigen beslissing te nemen. Als hij vindt dat een behandeling medisch niet noodzakelijk is, hoeft hij deze niet uit te voeren. Hij moet u echter wel informeren waarom hij deze behandeling niet uit wilt voeren.

Indienen verzoeken

Indien u één van bovenstaande verzoeken heeft dan kunt u deze schriftelijk indienen bij het Hoofd Polikliniek of uw behandelend arts, aangezien het verplicht is om u te identificeren, is het noodzakelijk dat u dit verzoek persoonlijk in de kliniek komt indienen.

De behandelend arts of het Hoofd Polikliniek zal altijd binnen de gestelde termijn een (schriftelijk) antwoord geven op uw verzoek.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens

Veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens is momenteel een actueel onderwerp. Steeds meer bedrijven binnen de zorg werken met versleutelde e-mails om zo op een veilige manier om te gaan met (patiënt)gegevens. Bij NLHCC (Bewegings Platform, Huidziekenhuis Dermicis, Oogziekenhuis Zonnestraal en Holding NLHCC) wordt er veel gewerkt met privacy gevoelige informatie. Het is belangrijk te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen terechtkomen. Wanneer onze medewerkers privacy gevoelige informatie versturen, doen ze dit beveiligd via de e-mail. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de tool ZIVVER in Outlook. Op deze manier zorgen wij er voor dat de privacy van onze patiënten altijd gewaarborgd blijft. 

Vanaf het moment dat u zich als patiënt bij Medinova aanmeldt, nemen wij gegevens van u op in de persoonsregistratie. Deze gegevens, die vaak zeer persoonlijke informatie bevatten, hebben wij nodig om u een zo optimaal mogelijke zorg te verlenen. Zo kan een arts bijvoorbeeld geen goede diagnose stellen zonder uw medische achtergrond te kennen. Om u te beschermen tegen een ver­keerd gebruik van uw gegevens, is vanaf 1 juli 1989 de Wet Persoonsregistraties (WPR) van kracht. De wet stelt aan Medinova, als houder van de persoonsregistratie, een aantal verplichtingen en geeft u, als geregistreerde, een aantal rechten.

U vindt hier een beknopt overzicht van onze plichten, uw rechten en de soorten gegevens die wij opnemen in de persoonsregistratie. Medinova heeft echter een reglement opgesteld met meer specifieke informatie, u kunt hier desgewenst een exemplaar van inzien bij de balie. Wij doen vanzelfsprekend ons uiterste best om de bepalingen van de Wet Persoonsregistraties zo goed mogelijk na te leven. Indien u hierover echter toch een aanmerking heeft, kunt u zich schriftelijk wenden tot het directie-secretariaat.

Enkele voorbeelden van onze plichten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Medinova is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben maatregelen getroffen om verlies/aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd.Het is de plicht van Medinova ervoor te zorgen dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doelstellingen waarvoor ze zijn opgenomen.Medinova is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit de Wet Persoonsregistraties.

Enkele voorbeelden van de rechten van u als patiënt

U heeft het recht de gegevens in te zien die Medinova heeft opgenomen.Als u ziet dat de over u opgenomen gegevens niet kloppen, heeft u het recht Medinova te verzoeken de opgenomen gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.U heeft het recht Medinova te verzoe­ken uw gegevens door te sturen naar een andere arts en/of medische instelling.

Overzicht van de gegevens die Medinova van u bijhoudt

Personalia
Naam
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum en -plaats
Identificatienummer
Geslacht
Burgerlijke staat

Medisch, Sociaal en Psygologisch
Anamnese
Gegevens na onderzoek
Diagnose
Complicaties
Behandelgegevens
Verpleegkundige gegevens
Ontslaggegevens
Beroep
Wel/geen kinderen
Indicatie risicogegevens

Financieel en Administratief
Verzekeringsgegevens
Betalingsinformatie
Verwijzend arts
Huisarts
Contactadres

Patient Reported Outcome Measures

Kwaliteit staat bij de Medinova klinieken hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te waarborgen is het belangrijk de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Sinds april 2012 maken de Medinova klinieken, als één van de vier eerste klinieken in Nederland, gebruik van een nieuwe methode om de uitkomsten van onze verleende orthopedische en neurochirurgische zorg te meten door middel van Patient Reported Outcome Measures (PROMs).

Wat zijn PROMs?

PROMs zijn een manier om met digitale vragenlijsten uw gezondheid in kaart te brengen. De PROMs vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde PROMs vragenlijsten in te vullen. De informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

PROMs zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling

Door de resultaten van grote groepen patiënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Hierdoor kunnen we de zorg verder verbeteren en kunnen we onze voorlichting waar nodig aanpassen. Patiënten kunnen in de toekomst de uitkomsten zien van een behandeling vanuit het beeld van de patiënt. Hierdoor zijn ze beter voorbereid om goed te kunnen herstellen.

Werkwijze van PROMs

Een aantal dagen voor het consult met de specialist ontvangt u per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Door op de link te klikken opent u de vragenlijst. Na het afronden van de vragenlijst zijn de resultaten direct voor de specialist in te zien, zo kunnen de resultaten gebruikt worden om samen met u de beste behandeling te bepalen.

Moet u een operatieve behandeling ondergaan? Dan ontvangt u na de operatie nogmaals één tot twee keer een uitnodiging om de PROMs vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijsten kunnen we uw herstel volgen. Mocht er afwijkende resultaten uit de PROMs vragenlijsten komen, dan kunnen we eerder contact opnemen.

Uw contactgegevens

De PROMs vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Mocht u geen e-mail hebben dan kunt u ook het e-mailadres opgeven van iemand die dichtbij u staat, zoals een partner, broer, zus, dochter, zoon of mantelzorger. Als u het e-mailadres van iemand anders opgeeft, is het wel van belang dat diegene niet namens u de vragenlijst invult. U moet zelf de antwoorden geven. Uiteraard mag uw naaste u wel helpen bij het invullen. Mocht ondanks alle hulp het invullen niet lukken, dan kunt u de vragenlijst op een tablet in de kliniek alsnog invullen. Houdt u er dan wel rekening mee dat u ruim op tijd aanwezig bent voor uw afspraak, zodat u op uw gemak de PROMs vragenlijst kunt invullen.

De PROMs vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Deze vragenlijsten zijn nodig om u en uw arts goed inzicht te geven van uw gezondheid. Het geeft uw arts informatie om, samen met u, te bepalen wat de beste behandeling is. De resultaten van de PROMs vragenlijsten zullen gedurende de behandeling regelmatig met u worden besproken.

Verandert uw e-mailadres? Laat het ons dan weten door ons een mail te sturen onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Behandelingen van toepassing voor de PROMs

Bij de volgende behandelingen kunt u een uitnodiging verwachten om de PROMs vragenlijst in te vullen:

 • Schouderoperatie
 • Herniaoperatie
 • Heupprothese
 • Voorste of achterste kruisband reconstructie
 • Totale of hemi knieprothese
 • Enkeloperatie
 • Voetoperatie

CQ-index knie-/ heupoperatie

Medinova neemt deel aan de CQI, de Consumer Quality Index. Dit is een landelijk gestandaardiseerd onderzoek naar de ervaringen van patiënten. Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders gezien vanuit patiëntenperspectief. De resultaten worden door de zorgverzekeraars gebruikt voor de zorgcontractering. Daarnaast biedt de CQ-index zorgorganisaties veel inzicht in de ervaringen van de patiënt gedurende zijn gehele behandeling.

Wat is de onderzoeksopzet van de CQ-index?

Het onderzoek bestaat uit een steekproef onder patiënten die de afgelopen maanden een knie- of een heupoperatie ondergingen. Behoort u tot de steekproef, dan ontvangt u via het onafhankelijke meetbureau MediQuest per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Deelname aan de meting is vrijwillig.

Waaruit bestaat de vragenlijst van de CQ-index?

Samen met patiënten en patiëntenorganisaties is een vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst bestaat in totaal uit 51 items specifiek gericht op het totale zorgpad voor een knie- of heupoperatie. Ook zijn vragen toegevoegd over het door patiënten ervaren behandeleffect (PROMs). Het invullen van de vragenlijst neemt 10 tot 15 minuten in beslag.

Wat wordt gedaan met de resultaten van de CQ-index?

Uw ervaringen geven inzicht in wat u goed vindt gaan en wat nog beter kan. De resultaten gebruiken we om de zorg te verbeteren.

Medinova werkt aan JCI-accreditatie

Medinova streeft naar de hoogste kwaliteitsstandaard. Patiënten mogen er op vertrouwen dat ze bij ons de best mogelijke zorg krijgen. Daarom willen we ons laten accrediteren door Joint Commission International (JCI).  Bij het JCI-keurmerk staat patiëntveiligheid en kwaliteit centraal. Het JCI-keurmerk wordt internationaal ook wel gezien als dé kwaliteitsstandaard in de zorg.

We streven naar toetsing in de tweede helft van 2018. Tot die tijd beschikken we over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het VMS-certificaat wordt jaarlijks vernieuwd middels onafhankelijke toetsing.

Kijk voor meer informatie over JCI op www.jointcommissioninternational.org.

Met vragen kunt u terecht bij ons team Kwaliteit & Veiligheid. Zij zijn bereikbaar op vraagjci@medinova.com.

 

Patiëntveiligheidskaart

Help mee aan uw veilige behandeling bij Medinova Klinieken.
Denk hierbij aan:

 • Bereid uw bezoek aan de kliniek goed voor
 • Geef uw zorgverlener alle informatie over uw gezondheid
 • Vraag uitleg als u iets niet begrijpt 
 • Bespreek vooraf het verloop van uw eventuele behandeling/operatie
 • Tijdens het operatieproces krijgt u extra controle momenten/vragen
 • Na uw operatie/behandeling krijg u instructies voor de nazorg. Zo weet u wat u wel of niet mag de komende periode.

Lees hier de Medinova Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.