Kwaliteit en veiligheid bij Medinova

Meten is weten in de Medinova klinieken

Medinova meet al sinds jaar en dag de gebruikelijke kwaliteitsaspecten omtrent operaties zoals complicaties, (bijna)incidenten en heroperaties. Deze uitkomsten worden maandelijks geëvalueerd en waar mogelijk proberen wij verbeteringen door te voeren. Naast dat wij zelf meten hoe de kwaliteit van de behandeling is geweest, zijn wij ook geïnteresseerd in uw ervaringen.

Daarom is Medinova, als één van de eerste klinieken, gestart met PROM’s (Patient Reported Outcome Measure). Lees meer over PROMs »

Naast deze PROM’s vragenlijsten ontvangt u ook een patiëntenenquête. Voor Medinova zijn de resultaten zeer waardevol om onze zorg te blijven verbeteren. 

Jaarlijks legt Medinova verantwoording af aan externe partijen via het Kwaliteitsjaarverslag. In dit verslag worden de resultaten van het afgelopen kalenderjaar beschreven. Het verslag komt jaarlijks op 1 juni uit en wordt op deze website gepubliceerd. 

Veiligheid in de Medinova klinieken

Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is in het kader van het landelijk veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ontworpen. Hiermee laten de Medinova klinieken zien dat ze niet alleen de hoogste kwaliteit maar ook de veilige zorg leveren.

Wanneer u geopereerd wordt in één van de Medinova klinieken zult u veel merken van de eisen omtrent veiligheid. Op verschillende momenten zal er gevraagd worden naar uw naam en geboortedatum, welke operatie er uit gevoerd gaat worden, welke kant er geopereerd gaat worden, etc. etc. Dat is niet omdat de medewerker die het u vraagt niet op de hoogte is, maar het zijn allemaal controlemomenten. Hiermee waarborgen we dat de juiste patiënt op de juiste wijze wordt geopereerd. Dit is slechts één voorbeeld van alle veiligheidseisen die de klinieken zich hebben opgelegd. Veiligheid voor alles!

Openbaarheid van Calamiteiten NL Healthcare Clinics

Lees hier het document. 

Klachten en incidenten

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de verleende zorg of bejegening bij Medinova? Dan willen wij daar graag samen met u een oplossing voor vinden. 

Wanneer is een klacht een klacht?
Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken bij Medinova, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de bejegening door onze medewerkers, de medische behandeling of de informatievoorziening. Ook kan de klacht gaan over zaken zoals wachttijden, privacy of de ruimte waarin u verbleef.

De eerste stap
De eerste stap die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft, is dit bespreken met de betreffende persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het gewenste effect heeft of dat u de klacht niet met deze persoon (personen) wilt bespreken. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Medinova.

De klachtenregeling van Orthopedium
Medinova beschikt over een klachtenregeling zoals in de Wet WKKGZ is voorgeschreven. Deze regeling zorgt ervoor dat op professionele wijze aandacht wordt besteed aan uw klacht. De oorzaken van de klachten worden geïnventariseerd en geregistreerd. Dit kan bijdragen aan verbetering van de zorg van Medinova. 

Medinova biedt de volgend mogelijkheden om klachten op te lossen:
• Bemiddeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris
• Formele schriftelijke klachtbehandeling door de instelling

De klachtenfunctionaris
In situaties waarbij twee partijen het niet eens kunnen worden, kan de klachtenfunctionaris gevraagd worden te bemiddelen. Hiermee wordt geprobeerd een oplossing te vinden en het vertrouwen te herstellen. De klacht, die afkomstig moet zijn van de patiënt of namens de patiënt, kan per brief, per email of via het digitale klachtenformulier in te vullen bij de klachtenfunctionaris worden ingediend.

Correspondentieadres bij klachten
De standplaats van de klachtenfunctionaris is Kliniek Orthopedium in Delft.

Postadres:
Kliniek Orthopedium
t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Olof Palmestraat 20
2616 LS Delft

E-mailadres:klachten@orthopedium.nl

De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op te nemen. Met u kan dan overlegd worden op welke wijze u uw klacht wilt laten behandelen, door middel van bemiddeling of een formele schriftelijke reactie. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Geschillencommissie Zorg
Mocht u na de formele klachtbehandeling door middel van een schriftelijke reactie van de instelling niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. Heeft u schade geleden en verwijt u dat de instelling dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot schadevergoeding bij de directie van Medinova. De klachtenfunctionaris kan u over deze procedure informatie en advies geven.

Geheimhouding en privacy
Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisnemen. Deze verplichting geldt ook voor de klachtenfunctionaris. U kunt erop rekenen dat de gegevens over u en uw klacht strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenregistratie
De klachtenfunctionaris houdt een register bij van de binnengekomen klachten en brengt hierover verslag uit aan de directie van Medinova. Ook hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy.

Instanties buiten Medinova
U kunt zich altijd met uw klacht wenden tot externe personen en/of instanties buiten Medinova.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680, 3500 GR Utrecht

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250, 3500 GG Utrecht

Het Juridisch Loket
Bel 0900 – 8020 of kijk op juridischloket.nl voor adressen bij u in de buurt

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LP)
Postbus 9101, 3506 GC Utrecht

Regionale Tuchtcolleges
Kijk voor de adressen op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Lees hier Klachtenregeling Clienten NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis) 

Lees hier Regelement Klachtenfunctionaris NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis)

Wat doe ik in geval van een medische fout?

Wanneer u meent dat u schade heeft opgelopen door een medische fout, kan uw claim worden ingediend bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Medinova. Medinova is hiervoor verzekerd bij VVAA. Deze procedure kan gestart worden in overleg met de klachtenfunctionaris. Aangezien dit vaak een langdurige en complexe procedure is, adviseren wij u om gebruik te maken van uw rechtsbijstandsverzekering of een letselschadeadvocaat.

Rechten en Plichten

Verwerking persoonsgegevens in het kader van AVG
Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het opvragen van een kopie van uw patiëntendossier. Via onderstaande formulieren kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen. 

Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt/cliënt 
Klik hier voor het formulier indien u geen patiënt bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens

Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com
Indien u een derde (al dan niet gemachtigd bent), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandelt Medinova met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Lees hier ons volledige Privacy Statement

Patient Reported Outcome Measures

Kwaliteit staat bij de Medinova klinieken hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te waarborgen is het belangrijk de resultaten van de geleverde zorg continu te meten. Sinds april 2012 maken de Medinova klinieken, als één van de vier eerste klinieken in Nederland, gebruik van een nieuwe methode om de uitkomsten van onze verleende orthopedische en neurochirurgische zorg te meten door middel van Patient Reported Outcome Measures (PROMs).

Wat zijn PROMs?

PROMs zijn een manier om met digitale vragenlijsten uw gezondheid in kaart te brengen. De PROMs vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde PROMs vragenlijsten in te vullen. De informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

De NOV en de LROI hebben een animatie ontwikkeld waarin uitleg gegeven wordt over de PROMs-vragenlijsten. Bekijk de animatie --> Uw ervaring telt! 

PROMs zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling

Door de resultaten van grote groepen patiënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Hierdoor kunnen we de zorg verder verbeteren en kunnen we onze voorlichting waar nodig aanpassen. Patiënten kunnen in de toekomst de uitkomsten zien van een behandeling vanuit het beeld van de patiënt. Hierdoor zijn ze beter voorbereid om goed te kunnen herstellen.

Werkwijze van PROMs

Een aantal dagen voor het consult met de specialist ontvangt u per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Door op de link te klikken opent u de vragenlijst. Na het afronden van de vragenlijst zijn de resultaten direct voor de specialist in te zien, zo kunnen de resultaten gebruikt worden om samen met u de beste behandeling te bepalen.

Moet u een operatieve behandeling ondergaan? Dan ontvangt u na de operatie nogmaals één tot twee keer een uitnodiging om de PROMs vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijsten kunnen we uw herstel volgen. Mocht er afwijkende resultaten uit de PROMs vragenlijsten komen, dan kunnen we eerder contact opnemen.

Uw contactgegevens

De PROMs vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Mocht u geen e-mail hebben dan kunt u ook het e-mailadres opgeven van iemand die dichtbij u staat, zoals een partner, broer, zus, dochter, zoon of mantelzorger. Als u het e-mailadres van iemand anders opgeeft, is het wel van belang dat diegene niet namens u de vragenlijst invult. U moet zelf de antwoorden geven. Uiteraard mag uw naaste u wel helpen bij het invullen. Mocht ondanks alle hulp het invullen niet lukken, dan kunt u de vragenlijst op een tablet in de kliniek alsnog invullen. Houdt u er dan wel rekening mee dat u ruim op tijd aanwezig bent voor uw afspraak, zodat u op uw gemak de PROMs vragenlijst kunt invullen.

De PROMs vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Deze vragenlijsten zijn nodig om u en uw arts goed inzicht te geven van uw gezondheid. Het geeft uw arts informatie om, samen met u, te bepalen wat de beste behandeling is. De resultaten van de PROMs vragenlijsten zullen gedurende de behandeling regelmatig met u worden besproken.

Verandert uw e-mailadres? Laat het ons dan weten door ons een mail te sturen onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Behandelingen van toepassing voor de PROMs

Bij de volgende behandelingen kunt u een uitnodiging verwachten om de PROMs vragenlijst in te vullen:

 • Schouderoperatie
 • Herniaoperatie
 • Heupprothese
 • Voorste of achterste kruisband reconstructie
 • Totale of hemi knieprothese
 • Enkeloperatie
 • Voetoperatie

CQ-index knie-/ heupoperatie

Medinova neemt deel aan de CQI, de Consumer Quality Index. Dit is een landelijk gestandaardiseerd onderzoek naar de ervaringen van patiënten. Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders gezien vanuit patiëntenperspectief. De resultaten worden door de zorgverzekeraars gebruikt voor de zorgcontractering. Daarnaast biedt de CQ-index zorgorganisaties veel inzicht in de ervaringen van de patiënt gedurende zijn gehele behandeling.

Wat is de onderzoeksopzet van de CQ-index?

Het onderzoek bestaat uit een steekproef onder patiënten die de afgelopen maanden een knie- of een heupoperatie ondergingen. Behoort u tot de steekproef, dan ontvangt u via het onafhankelijke meetbureau MediQuest per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Deelname aan de meting is vrijwillig.

Waaruit bestaat de vragenlijst van de CQ-index?

Samen met patiënten en patiëntenorganisaties is een vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst bestaat in totaal uit 51 items specifiek gericht op het totale zorgpad voor een knie- of heupoperatie. Ook zijn vragen toegevoegd over het door patiënten ervaren behandeleffect (PROMs). Het invullen van de vragenlijst neemt 10 tot 15 minuten in beslag.

Wat wordt gedaan met de resultaten van de CQ-index?

Uw ervaringen geven inzicht in wat u goed vindt gaan en wat nog beter kan. De resultaten gebruiken we om de zorg te verbeteren.

Medinova werkt aan JCI-accreditatie

Medinova streeft naar de hoogste kwaliteitsstandaard. Patiënten mogen er op vertrouwen dat ze bij ons de best mogelijke zorg krijgen. Daarom willen we ons laten accrediteren door Joint Commission International (JCI).  Bij het JCI-keurmerk staat patiëntveiligheid en kwaliteit centraal. Het JCI-keurmerk wordt internationaal ook wel gezien als dé kwaliteitsstandaard in de zorg.

We streven naar toetsing in de tweede helft van 2018. Tot die tijd beschikken we over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het VMS-certificaat wordt jaarlijks vernieuwd middels onafhankelijke toetsing.

Kijk voor meer informatie over JCI op www.jointcommissioninternational.org.

Met vragen kunt u terecht bij ons team Kwaliteit & Veiligheid. Zij zijn bereikbaar op vraagjci@medinova.com.

 

Patiëntveiligheidskaart

Help mee aan uw veilige behandeling bij Medinova Klinieken.
Denk hierbij aan:

 • Bereid uw bezoek aan de kliniek goed voor
 • Geef uw zorgverlener alle informatie over uw gezondheid
 • Vraag uitleg als u iets niet begrijpt 
 • Bespreek vooraf het verloop van uw eventuele behandeling/operatie
 • Tijdens het operatieproces krijgt u extra controle momenten/vragen
 • Na uw operatie/behandeling krijg u instructies voor de nazorg. Zo weet u wat u wel of niet mag de komende periode.

Lees hier de Medinova Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Machtigingsformulier

Iemand machtigen om voor u afspraken te maken

Wilt u iemand anders een afspraak voor u laten maken of gegevens voor u op vragen/wijzigen? Dan dient u vooraf deze persoon daarvoor te machtigen. U kunt hiervoor een machtigingsformulier invullen. Deze kunt u verkrijgen bij een medewerker aan één van onze spreekuurbalies.
Voor Medinova Kliniek Breda kunt het machtigingsformulier hier downloaden.